SOS ! cứu cứu
Hồ 1m2x50x50, 4 bong T5HO, 27-28 độ, loc df1300, loc váng, 3 tháng tuổi
có co2 1 giot/s, đèn 6h/ ngày, PH: 6.5, thay nước tuần 2 lần, mỗi lần 40%, nền 4 bao ADA amazonia.
Dương xỉ lên bình thường, chỉ có rêu là bị nâu hết
AE nào biết đây là bệnh gì giúp mình với !