hồ mình mới nuoi 3 con cá dĩa được 2 tuần...nhưng hôm qua và hôm nay cá dĩa mình bị cái ji ak..thân cá tự nhiên hồng lên giông như " say rượu mà mặt đỏ dậy ak " mjnh da thay nước nhỏ vitamin và muối...nhung vẫn bị...có ai giup mjnh vs..mjnh lo wa[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG]