chà nhìn bể của bác nghiền wá , wá đẹp cây lên mạnh thở phì phò , hem có một cọng rêu hại nữa , nhưng ít cá wá há bác