mình thấy bể đẹp dấy!!!!!!!!!khá chi tiết và công phu!nhu'ng phần đầu tròn của khúc lũa đặt không được tu'. nhiên lắm!hòn non bo^. cũng vạ^y!!!!thông cảm cho em vì viết sai quy định,phần vietkey của em bị hỏng rùi!!!!!!!!!sorrrrrrrrrrrrry!!!!!!!!!!