vài bé ran chu bột thân chào anh chị em ạ........................................
https://youtu.be/q0ASkmTYtt0