mình thì thấy dòng suối sao kì quá dậy 1 đường thẳng không có ý đồ