Các em tai tượng này mình mua cũng lâu rồi úp cho mọi người xem chơi:
Em thứ nhất:

Có việc gấp sẽ update sau, thanks.