các em nó bẫy trên nóc nhà thôi ko dc đi rừng lần nào
https://youtu.be/C6_r0op0owg?t=2
https://youtu.be/EQoi4JjgoC4?t=17
https://youtu.be/XU2xSdfoILA?t=3