Chủ nhân hồ hạng nhất:


http://aquaa3.com.br/wp-content/uplo...IAPLC-2015.jpg
" target="_blank">[IMG]http://aquaa3.com.br/wp-content/uplo...IAPLC-2015.jpg
[/IMG]http://aquaa3.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Ranking-87-Bernardo-Salas-Perez.jpg" target="_blank">[IMG]<a href="http://aquaa3.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Ranking-85-Masashi-Ono-IAPLC-2015.jpg" target="_blank">http://aquaa3.com.br/wp-content/uplo...IAPLC-2015.jpg
" target="_blank">[IMG]http://aquaa3.com.br/wp-content/uplo...IAPLC-2015.jpg
[/IMG]http://aquaa3.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Ranking-87-Bernardo-Salas-Perez.jpg" />
<a href="http://aquaa3.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Ranking-99-%C3%96mer-Nadir-Kocao%C4%9Flu%E2%80%8E-IAPLC-2015.jpg" target="_blank">

</a></a>