Lụp cổ và hiện đại đẹp đó. Nhưng lụp cao mà sân ngắn quá.