Cây này không phải là rau tàu bay, rau tàu bay thì người ăn được, cây này thì không. Cây nay chỗ mình gọi là cây bọ xít, dùng cầm máu, ngọn non trị về tiêu hóa.