Cặp cán ngắn chắc đá o lớn lắm phải không chủ thớt