Có vẻ nhiều loại đá làm cho bố cục không được khớp nhau! Bể bác 1m70 là quá đủ để thể hiện sức tưởng tượng! Chúc bác có bể đẹp