Nhìn nói chung chẳng có bố cục gì cả bể thì bé tự nhiên giữa bể có khúc lũa to bổ chảng nhìn phản cảm quá trông không hợp lý tí nào cả !