Cũng là một thành viên ABV và là Hội viên CLB miền Trung, ngoài dananfish và haichuong còn có tycoi85 từ thú đam mê đã mở cửa hàng thủy sinh, vài hình ảnh giới thiệu cửa hàng nhân dịp vào Đà Nẵng