Nếu Baby kô thích khúc lủa đó thì chuyển sang địa chỉ ở Tân Bình đi nhe .