Bể này nhỏ mà đầy đá rồi thì trồng cây hay bố trí rêu vào đâu được ?