Hình tối quá mình không thấy hết được bố cục. Có một điều với số lượng cây và cá nhiều như của bạn. Bạn thử tham khảo thêm trên diễn đàn mình nghỉ bạn sẽ có 1 cái hồ tiếp theo ưng ý hơn đó.
Chúc bạn thành công