Bể đẹp quá.....Nhưng bác bỏ cái cây xanh xanh trước đám Đại hồng diệp ra nhé.Bố cục chuyên nghiệp thật