@tuannghethuat: \
bác thử buộc thêm rêu và Anubias hoặc Dương xỉ sừng hươu xem...kiếm được dương xỉ lá hẹp trồng vào càng ngon
bác nên sục CO2 vào ống phun ra của máy bơm thì hay hơn...