Em tên huy, ở Biên Hòa, anh chị nào hay làm hồ thủy sinh cho em theo phụ để học hỏi kinh nghiệm với.