Xin góp chút kinh nghiệm cho những bạn bị tương tự, mình có anh bạn cũng dùng nền RH, dưới cũng trải đất sét và bị kết tủa trắng như bể của bạn co_lun, khi sục CO2 vào bể và chạy lọc lớp kết tủa màu trắng dần biến mất trong vòng 30p, cây phát triển bình thường.